Slider
AML

Ustawodawca nałożył na przedsiębiorców oraz instytucje szereg obowiązków zgodnie z  Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Kogo dotyczy AML ?

Lista instytucji obowiązanych obejmuje obecnie m.in.:

 • banki, instytucje kredytowe i pożyczkowe, instytucje finansowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
 • firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, banki powiernicze, domy maklerskie;
 • instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi;
 • zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi;
 • notariusze, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci;
 • przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego;
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami;
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach;
 • fundacje i stowarzyszenia;
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.
Proponujemy Państwu:
 • przeprowadzenie wstępnego audytu;
 • przygotowanie procedur AML oraz ich wdrożenie;
 • przeprowadzenie szkolenia powdrożeniowego;
 • przeprowadzenie audytu powdrożeniowego, w celu kontroli zaimplementowanych zaleceń w Państwa organizacji, dokonanych przez inny podmiot;
 • bieżącą obsługę prawną w zakresie AML.
Korzyści dla Firmy:
 • zapewnienie zgodność działania podmiotu z regulacjami AML z uwzględnieniem obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.