Slider
Ochrona Danych Osobowych

Wykonujemy usługi opracowania bezpieczeństwa informacji oraz dostosowania procedur przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie 25 maja 2018 r oraz polskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 r.

Co to oznacza dla szkół i innych placówek oświatowych ?

Są one zobowiązane do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ponieważ szkoły oraz placówki oświatowe przetwarzają dane osobowe uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

RODO precyzuje jakie procesy w jednostkach, powinny mieć miejsce, aby przetwarzać dane osobowe z odpowiednią starannością.

Dyrektor szkoły reprezentujący administratora danych osobowych (szkołę) ma obowiązek zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, jak również to dyrektor ponosi odpowiedzialność za działania wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w jednostce oświatowej.

Problemem nie są przepisy RODO, ale brak pewności jak je wdrożyć i prawidłowo stosować
Oferujemy:

wdrożenie RODO, jako całościowego projektu, którego celem jest dostosowanie placówki oświatowej do wymogów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem wszystkich przepisów obowiązujących placówki oświatowe, w tym:

  Prawo oświatowe
  Karta Nauczyciela
  Ustawa o Systemie Oświaty
  Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej
  Ustawa o Finansowaniu Zadań Oświatowych
  rozporządzenia do wyżej wymienionych ustaw.

przeprowadzenie audytu powdrożeniowego, w celu kontroli zaimplementowanych zaleceń zawartych w raporcie z audytu realizowanego przez inny podmiot w placówce oświatowej.

>  pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Korzyści:

> wprowadzenie wymaganych prawem standardów w zakresie ochrony danych osobowych uczniów, kadry naukowej oraz pozostałych pracowników szkoły

> odpowiednie zarządzanie danymi osobowymi, a tym samym odpowiedzialne zarządzanie placówką oświatową

>  stworzenie doskonałych warunków do przekazywania wiedzy uczniom z zakresu ochrony ich danych osobowych

Aby uniknąć konfliktu interesów zaleca się, zlecenie firmie zewnętrznej usługi fachowego wsparcia w całym procesie dostosowania do RODO oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.