Slider

Ochrona danych osobowych

Wykonujemy usługi opracowania bezpieczeństwa informacji oraz dostosowania procedur przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie 25 maja 2018 r oraz polskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018r.


Pełnimy funkcje Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Zleceniodawców.


Kogo dotyczy RODO?

RODO zostało przyjęte w formie rozporządzenia unijnego, które weszło w życie 25 maja 2018 r., co oznacza, że jego przepisy obejmują wszystkie podmioty działające na terenie UE, które gromadzą i przetwarzają dane osób fizycznych.

Wszystkie firmy, przedsiębiorstwa, urzędy, organizacje pozarządowe, szkoły są zobowiązane do przestrzegania jego wymogów. RODO nie obejmuje tylko podmiotów/osób, które przetwarzają dane osobowe w ramach czynności o czysto osobistym lub prywatnym, domowym charakterze.


Proponujemy Państwu:

>  wdrożenie RODO, jako całościowego projektu, którego celem jest dostosowanie firmy do wymogów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

> przeprowadzenie audytu powdrożeniowego, w celu kontroli zaimplementowanych zaleceń zawartych w raporcie z audytu realizowanego przez inny podmiot.

Audyt zgodności z wymogami RODO

Przeprowadzamy kompleksowy audyt procesów oraz systemów przetwarzania.

Analizę ryzyka

Oceniamy ryzyka dla kluczowych procesów przetwarzania danych.

Wykonanie lub uzupełnienie dokumentacji

Przygotowujemy dokumenty i procedury wymagane przez RODO, m.in.: politykę ochrony danych osobowych, klauzule zgód informacyjnych, procedurę reagowania na incydenty, procedurę zabezpieczania procesów i systemów informatycznych.

Przeprowadzenie czynności wdrożeniowych

Wprowadzamy do stosowania wszystkie zalecenia z audytu oraz wskazujemy precyzyjne zasady wykonywania czynności zapewniające przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Szkolenia dla pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych

Szkolenie przeprowadzane jest w zakresie podstawowych wymagań RODO, omawiamy realne problemy i wskazujemy rozwiązania.

Korzyści dla Firmy:

> pewność, że przetwarza dane osobowe pracowników oraz klientów zgodnie z prawem

> zbudowanie wizerunku firmy godnej zaufania, jako wiarygodnego kontrahenta

> możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się problemy, a tym samym uniknięcie kar finansowych